AKADEMIA WIEDZY FINANSOWEJ

Ubezpieczenie grupowe dla małych i średnich firm

Autor:
Rafał Sroka
KATEGORIA:
Case Study
Data:
March 2023

Nie ma chyba osoby, która nie słyszała określenia ,,ubezpieczenie w zakładzie pracy”, ,,grupówka”, ,,polisa w pracy”. W dzisiejszych czasach jest to jeden z podstawowych benefitów pracowniczych, zaraz obok ubezpieczenia zdrowotnego (nie należy mylić pojęcia z ubezpieczeniem zdrowotnym od państwa), czy też karty multisport.

Czym jest więc popularna grupówka, kto może ją zawrzeć i dlaczego uważam, że KAŻDA firma powinna mieć takie zabezpieczenie?

O tym w dzisiejszym artykule, w którym skupimy się na małych i średnich przedsiębiorstwach.

Czym jest ubezpieczenie grupowe?

Ubezpieczenie grupowe to polisa na życie, której zakres, sumy, składka i inne składowe produktu dotycząc kilku osób. Najczęściej musi ich dotyczyć jakaś więź – w tym przypadku zawodowa. Należy pamiętać, że NIE jest to polisa rodzinna np. rodzice i dzieci ubezpieczają się w domu.

Polisa grupowa charakteryzuje się najczęściej niższą niż polisy indywidualne składką, co przekłada się na niższe sumy, ale szerszym zakresem ubezpieczenia. Występują w niej też świadczenia, których nie da się uzyskać w ubezpieczeniu indywidualnym takie jak urodzenie dziecka, czy śmierć rodzica teścia.

Grupówkę najczęściej można zawrzeć wyłącznie dla firm od 3 osób. Przedsiębiorcy na jednoosobowej działalności gospodarczej, którzy nikogo nie zatrudniają, muszą skupić się na polisach indywidualnych. Na szczęście istnieją również tzw. warianty grupy otwartej, które nie różnią się praktycznie od tych grupowych w zakładach pracy (mogą być nieznaczne różnice np. w kwotach, sumach itp.)

W ubezpieczeniu grupowym dla małych i średnich przedsiębiorstw ważne jest również to, że wszyscy mają ten sam pakiet. W niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych można stworzyć dedykowane pakiety dla np. zarządu lub kluczowych pracowników, ale w większości przypadków i mniejszych firm, pakiet jest po prostu taki sam dla całej firmy.

Jakie są najważniejsze świadczenia w ubezpieczeniach grupowych?

Jak opisałem wcześniej, ubezpieczenia grupowe składają się z kilku do kilkunastu świadczeń, które razem tworzą pełną ochronę ubezpieczeniową. Oferta może bardzo różnić się między towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz posiadać różne warunki grupowego ubezpieczenia, natomiast podstawowe umowy ubezpieczenia są praktycznie niezmienne.

Śmierć ubezpieczonego

Jak sama nazwa wskazuje, ubezpieczenie to chroni bliskich ubezpieczonego od skutków jego śmierci. Suma ubezpieczenia na śmierć jest często podstawą do określenia kolejnych świadczeń oraz uzależnia ich wysokość.

Ze względu na możliwe przyczyny śmierci, praktycznie każde ubezpieczenie zawiera ,,wyżej płatne” warianty tej umowy. Można wyróżnić:

Wymieniłem wszystkie świadczenia kolejno tak, jak zwiększa się wypłata za daną śmierć. W przypadku ostatniej może to być nawet 400% kwoty, która byłaby wypłacona w wyniku śmierci naturalnej.

Co jakiś czas powstają pewne nieścisłości, kiedy np. nieszczęśliwy wypadek był w pracy lub czy droga do pracy to już czas pracy, natomiast wszystkie te kwestie są zawsze określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia, a także w polskim prawie. Dotyczy to zarówno ubezpieczeń prywatnych, jak i wszelkich kwestii wynagrodzenia czy świadczeń z ZUS.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie NNW gwarantuje wypłatę odszkodowania w razie wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu. Wartość uszczerbku może być (i najczęściej tak właśnie jest) ustalana na podstawie specjalnej tabeli, która jest dostępna w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Złamanie nogi w trzech miejscach z przemieszczeniem będzie oceniane wyżej niż zwichnięcie małego palca.

Przykładowo, jeśli Jan Kowalski ubezpieczony w firmie XYZ złamie palec (niezależnie czy w domu, czy w pracy, co jest bardzo ważne), może zgłosić się do ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowania. Musi oczywiście posiadać odpowiednią dokumentację od lekarza. Na podstawie dokumentów medycznych towarzystwo ubezpieczeniowe ocenia uszczerbek na 2%. Suma ubezpieczenia wynosi 40 000 zł, więc Kowalski otrzyma 800 zł odszkodowania.

Należy pamiętać, że w zależności od rodzaju umowy, odszkodowanie może należeć się w różnych sytuacjach. BARDZO zwracaj na to uwagę, żeby nie spotkać się później z niemiłą niespodzianką w postaci odmowy wypłaty świadczenia.

Możemy wyróżnić np.

Kluczem jest jak zawsze odpowiednie przeanalizowanie OWU, wyłączeń i dobry doradca ubezpieczeniowy.

ubezpieczenie nnw

Pobyt w szpitalu

Pobyt w szpitalu to świadczenie, które otrzymuje się – jak można się łatwo domyśleć – za każdy dzień pobytu w szpitalu. Suma wypłacanego świadczenia wyliczana jest na podstawie takich czynników jak:

Dobre ubezpieczenie grupowe zwykle zawiera kilka rodzajów pobytów w szpitalu. Warto zwracać uwagę na ogólne warunki ubezpieczenia, jak długo należy spędzić czas w szpitalu, żeby świadczenie zostało wypłacone.

Przykład:

Jan Kowalski wylądował w szpitalu na cztery dni wskutek nieszczęśliwego wypadku. Żeby zakwalifikować się do wypłaty odszkodowania, musi zgodnie z warunkami umowy przebywać w nim minimum 3 dni. Na szczęście (lub nieszczęście), jego pobyt będzie trwał aż 7 dni. Za każdy dzień otrzymuje 1% z sumy głównej, która wynosi 20 000 zł. Oczywiście te trzy dni wliczają się do ogólnego świadczenia (czasem są wątpliwości, czy dostaje dopiero od trzeciego dnia, czy włącznie – co do zasady otrzymuje za każdy dzień), więc otrzymuje na konto 1400 zł.

pobyt w szpitalu

Poważne operacje

Umowa dodatkowa dotycząca poważnych operacji gwarantuje wypłatę świadczenia w przypadku konieczności przeprowadzenia zabiegu, który znacznie ingeruje w organizm poszkodowanego. Oznacza to, że nie otrzymamy świadczenia za nałożenie kilku szwów, ale raczej zabiegu typu usunięcie wyrostka, operacja na otwartym organizmie, bypassy, wycięcie nowotworu itp. itd.

W przypadku poważnych operacji najczęściej otrzymujemy również katalog operacji podzielonych na różne kategorie procentowe. I tak za mniejszą operację możemy otrzymać 25% sumy ubezpieczenia, a za poważną – 100% sumy ubezpieczenia.

Należy pamiętać, że ubezpieczenia poważnych operacji w ubezpieczeniu grupowym nie są zawierane na wysokie sumy, a bardziej jako dodatek. Poważne operacje to podstawowe świadczenie rozbudowanych ubezpieczeń indywidualnych, ze względu właśnie na możliwość otrzymania wysokich świadczeń za wiele (w większości towarzystw jest to ponad 400!) różnych zabiegów.

poważna operacja

Poważne zachorowanie

Poważne zachorowanie podobnie jak operacje, gwarantuje wypłatę świadczenia w przypadku zdiagnozowania jednej z poważnych chorób wymienionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Mogą to być przypadki takie jak:

Ilość chorób oraz ich rodzaje zależne są jak zwykle od indywidualnej oferty towarzystwa ubezpieczeniowego, oraz ogólnych warunków ubezpieczenia.

ubezpieczenie od poważnych chorób

Urodzenie dziecka

Świadczenie na wypadek urodzenia dziecka (dziwnie pisać o tym ,,na wypadek”, niemniej jest to część ubezpieczenia grupowego) to bardzo prostolinijne świadczenie. Otrzymujemy wskazaną na umowie kwotę po urodzeniu się naszej pociechy.

Należy pamiętać, że jeśli obydwoje rodziców zawarło umowę grupową (jest taka możliwość, o czym później), to oczywiście świadczenie otrzyma zarówno matka, jak i ojciec. W niektórych towarzystwach dotyczy to także adoptowania dziecka do określonego w OWU wieku.

Mimo że nieprzyjemnie się o tym pisze, trzeba wspomnieć, że świadczenie to również należy się w przypadku urodzenia dziecka martwego. W ogólnych warunkach mamy również określone ramy czasowe, kiedy poronienie lub urodzenie dziecka martwego jest zaliczane do świadczenia.

Częstym pytaniem (a zarazem problemem) jest sprawa karencji. W większości przypadków, świadczenie z tytułu urodzenia dziecka należy się DOPIERO po ukończeniu 9-miesięcznego okresu karencji. Ma to zapobiegać przypadkom, kiedy ubezpieczenie jest zawierane przed samymi narodzinami i zamykane zaraz po.

W niektórych przypadkach (np. dopisanie nowego ubezpieczonego do już działającego ubezpieczenia grupowego) karencje są znoszone – również te z tytułu urodzenia dziecka.

ubezpieczenie urodzenia dziecka

Śmierć rodzica/teścia

Śmierć rodzica teścia, jak sama nazwa wskazuje, gwarantuje wypłatę świadczenia określonego w umowie ubezpieczenia w razie śmierci rodzica lub teścia. Najlepiej zobrazować to przykładem.

Państwo Kowalscy mają polisę zawartą w jednym zakładzie pracy. Niestety, matka Pana Kowalskiego umiera. W tym przypadku Pan Kowalski otrzymuje ze swojej polisy świadczenie za śmierć rodzica, a Pani Kowalska za śmierć teściowej.

W niektórych przypadkach świadczenie za śmierć teścia może obowiązywać również wtedy, gdy nie ma prawnego sfinalizowania związku. Dotyczy to jednak niewielkiej ilości towarzystw ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenia dotyczące partnera / współmałżonka

Wymienione powyżej świadczenia, mogą dotyczyć również współmałżonka/partnera. Mowa tu oczywiście o świadczeniach w ramach jednej polisy. Mogą to być np.

Przy odpowiedniej konfiguracji polis i jeśli obie osoby posiadają ubezpieczenie, będą wypłacane podwójne świadczenia.

Wróćmy do Państwa Kowalskich. Obydwoje mają polisy zawarte w zakładzie pracy. Pani Kowalska spada ze schodów, łamiąc sobie nogi. Otrzyma świadczenie ze swojej polisy z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku. Dodatkowo Pan Kowalski otrzyma drugie świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku za zdrowiu współmałżonki wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenia dotyczące dziecka

Często pada również pytanie, co z dziećmi? Nie mogą one niestety tak jak mąż lub żona dołączyć do ubezpieczenia w zakładzie pracy drugiej osoby, dopóki nie ma ukończonych 18 lat. Jednak w większości polis grupowych są również świadczenia w wyniku zdarzeń dotyczących dziecka osoby ubezpieczonej. Mogą to być uszczerbki, choroby i pobyty w szpitalu.

Kwoty nigdy nie są wielkie i warto pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu szkolnym dla dziecka (np. w ofercie Allianz), które nie kosztuje wiele, a zabezpiecza również przed innymi zdarzeniami. Jeśli masz dzieci, zawsze warto wybrać ubezpieczenie grupowe z dodatkowymi świadczeniami.

Umowy dodatkowe

Umowy dodatkowe są indywidualne w zależności od oferty danego towarzystwa. Najczęściej są to niewielkie dodatkowe ubezpieczenia takie jak assistance domowy, karta szpitalna (pokrycie pewnej kwoty lekarstw), zwrot kosztów rehabilitacji itp. Nie otrzymamy tu wielkich wypłat, ale na pewno są to miłe dodatki do rozbudowanego pakietu.

Jakich zdarzeń dotyczy karencja?

Karencja, czyli okres, w którym ubezpieczenie nie obowiązuje (a raczej obowiązuje, tylko nie będzie należne świadczenie), różni się w zależności od typu ubezpieczenia. Co do zasady można rozróżnić trzy główne kategorie:

W przypadku karencji ważne jest jak zawsze dokładne przeanalizowanie oferty.

Jak wybrać odpowiednie towarzystwo ubezpieczeniowe?

Jeśli jesteś osobą decyzyjną i przymierzasz się do wyboru odpowiedniego ubezpieczenia dla siebie i swoich pracowników, kieruj się kilkoma prostymi zasadami:

Jak zawsze, serdecznie zapraszam cię do kontaktu ze mną, a ja pomogę ci wybrać najlepsze ubezpieczenie.

Dlaczego właściciel firmy powinien bez wahania dać swoim pracownikom możliwość wyboru ubezpieczenia?

Jako przedsiębiorca, praktycznie nie ma żadnego argumentu, żeby blokować ubezpieczenie grupowe dla swoich pracowników. Dlaczego?

Jak widzisz, podjęcie decyzji o ubezpieczeniu grupowym nie musi cię obciążać, a jedynie może dać wymierne korzyści.