AKADEMIA WIEDZY FINANSOWEJ

Ubezpieczenie domu w budowie - czym jest i jak działa?

Autor:
Rafał Sroka
KATEGORIA:
Ryzyko
Data:
May 2024

Definicja domu w budowie wg. OWU

Zarówno tutaj jak i w dalszej części artykułu będę opierał się o Ogólne Warunki Ubezpieczenia firmy Allianz, dokładnie polisy ,,Mój dom". Warunki są zazwyczaj bardzo zbliżone między różnymi firmami, ale zawsze warto dokładnie zbadać wszelkie definicje, wyłączenia i zakres ochrony.

Dom w budowie lub mieszkanie w budowie to nieruchomość, która spełnia jedno z poniższych kryteriów:

Zakończenie procesu budowy lub przebudowy, jak określają to warunki ubezpieczenia, następuje w momencie, gdy dom lub mieszkanie zostaje zamieszkałe, pod warunkiem, że przeprowadzono wymagane przepisami prawa odbiory techniczne instalacji, lub gdy obiekt otrzymał pozwolenie na użytkowanie. Warto pamiętać, że nie ma ograniczenia co do rodzaju budowanego domu - może to być dom jednorodzinny, wielorodzinny itp.

Czym jest ubezpieczenie domu w budowie?

Ubezpieczenie domu w budowie to specjalny rodzaj polisy, który zapewnia ochronę finansową w przypadku szkód lub strat powstałych w trakcie budowy lub remontu domu. Jest to istotne zabezpieczenie, biorąc pod uwagę, że budowa domu wiąże się z wieloma ryzykami, takimi jak uszkodzenia strukturalne, kradzież materiałów budowlanych czy nawet wypadki na placu budowy. Polisa ta może obejmować szeroki zakres zdarzeń, włącznie z takimi sytuacjami jak pożar, powódź, czy akty wandalizmu. Ubezpieczenie to stanowi kluczowe wsparcie dla właściciela budowanego obiektu, umożliwiając pokrycie potencjalnych strat finansowych i zapewniając spokój umysłu podczas całego procesu budowlanego.

Co obejmuje ubezpieczenie domu w budowie?

Ubezpieczenie domu w budowie może obejmować szereg różnych ryzyk, które są kluczowe do zabezpieczenia inwestycji w czasie budowy. Oto niektóre z nich:

 1. Uszkodzenia strukturalne - obejmuje szkody wynikające z niewłaściwego wykonania prac, błędów projektowych czy wpływu warunków atmosferycznych. Dotyczy to również stałych elementów twojego domu.
 2. Kradzież materiałów budowlanych - zapewnia ochronę w przypadku kradzieży surowców i materiałów z terenu budowy. Dotyczy to także kradzieży z włamaniem na późniejszych etapach budowy (np. przy stanie surowym zamkniętym, chociaż tu zawsze warto sprawdzić warunki umowy przed wykupieniem ubezpieczenia). Włamanie może obejmować m.in. zniszczone okna i drzwi.
 3. Wypadki na miejscu budowy - pokrywa koszty związane z wypadkami dotykającymi pracowników lub zniszczeniami spowodowanymi przez sprzęt budowlany.
 4. Akty wandalizmu - ochrona przed celowym zniszczeniem lub uszkodzeniem mienia.
 5. Katastrofy naturalne - pokrywa szkody spowodowane przez zdarzenia losowe m.in. powodzie, huragany, trzęsienia ziemi czy pożary.
 6. OC w życiu prywatnym - zabezpiecza przed roszczeniami osób trzecich związanymi z uszkodzeniami lub wypadkami mającymi miejsce podczas robót budowlanych.

Polisa może być dostosowana do konkretnych potrzeb i wymagań budowy, z opcjami dodatkowego rozszerzenia ochrony, takich jak ubezpieczenie sprzętu budowlanego czy pokrycie dodatkowych kosztów związanych z opóźnieniami w budowie.

Jak ubezpieczyć dom w trakcie budowy?

Dom i mieszkanie ubezpieczysz bardzo łatwo, niezależnie od tego, czy jest w budowie czy nie. Wszystko zazwyczaj dzieje się w ramach jednego produktu, tak jak w przypadku Allianz Mój Dom. Do ubezpieczenia musisz mieć:

I to tyle! Na podstawie tych informacji dowiesz się jaka jest oferta, składka i otrzymasz wszelkie informacje, a następnie możesz przystąpić do realizacji umowy. Możesz wykupić ubezpieczenie bez wychodzenia z domu dzięki zdalnej obsłudze.

Czy takie ubezpieczenie jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie nieruchomości nie jest obowiązkowe według polskiego prawa, ale jest wysoce zalecane. Brak takiej polisy nie wiąże się z konsekwencjami prawnymi, jednakże decydując się na jej wykupienie, właściciel budowy zyskuje znaczną ochronę finansową. Ubezpieczenie domu i mieszkania to pokrywa potencjalne straty i uszkodzenia, które mogą wystąpić podczas budowy – od kradzieży materiałów po szkody spowodowane nieprzewidzianymi wypadkami. Wobec wysokich kosztów i ryzyka związanego z procesem budowlanym, polisa ta oferuje istotne zabezpieczenie, które może chronić swój dom lub mieszkanie przed nieoczekiwanymi zdarzeniami.

Kiedy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie i jakie są wyłączenia?

Polisy dla domu w budowie i nie tylko zazwyczaj są poparte dość obszernymi warunkami ubezpieczenia. Nie jest to zwykle indywidualna polisa, a po prostu wybranie zakresu w umowie ubezpieczenia. Możemy przytoczyć kilka ogólnych zapisów z OWU produktu ,,Mój dom", żeby lepiej zobrazować Ci jak wygląda zakres i ewentualne wykroczenia.

Co obejmuje ubezpieczenie?

Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, gdy dojdzie do szkody lub utraty na przedmiotach objętych ochroną ubezpieczeniową. Przedmiotami ubezpieczenia mogą być różne rzeczy, które spełniają następujące kryteria:

 1. Własność Ubezpieczonego - obejmuje rzeczy będące własnością osoby ubezpieczonej.
 2. Posiadanie na podstawie prawa spółdzielczego - rzeczy, które ubezpieczony posiada na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu lub budynku.
 3. Posiadanie na podstawie umowy cywilnoprawnej - rzeczy, które ubezpieczony posiada na mocy umowy cywilnoprawnej lub innego tytułu prawnego.

Przedmioty, które mogą być objęte ubezpieczeniem, to:

Ochroną ubezpieczeniową są także objęte stałe elementy wykończeniowe budynku lub lokalu. Jeśli ubezpieczenie dotyczy mieszkania w budynku z maksymalnie czterema mieszkaniami, polisa może również obejmować udział ubezpieczonego w częściach wspólnych tego budynku.

Dodatkowo, możliwe jest ubezpieczenie domu, mieszkania lub budynku gospodarczego, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, jeżeli nie zajmuje ona więcej niż 50% całkowitej powierzchni i jeśli taka informacja zostanie zgłoszona ubezpieczycielowi przed zawarciem umowy oraz zostanie potwierdzona w polisie.

Oczywiście nie jest to pełny zakres, bo takie ubezpieczenie można rozbudować o dodatkowe umowy jak ubezpieczenie oc, wyposażenie domu i wiele więcej.

Co z wyłączeniami odpowiedzialności?

Podobnie jak w przypadku zakresu, wyłączenia zazwyczaj są określone dla każdej pojedynczej umowy i które znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Przyjrzymy się rozdziałowi, który określa wyłączenia ogólne.

Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania w przypadku szkód, które wynikły z:

 1. Umyślnego działania ubezpieczonego - szkody spowodowane celowo przez osobę ubezpieczoną.
 2. Rażącego niedbalstwa ubezpieczonego - mimo że z reguły takie szkody są wyłączone z ochrony, wyjątkiem są sytuacje, gdzie szkody powstały na skutek pożaru z nieostrożności (np. zostawione włączone żelazko). W takich przypadkach, ubezpieczyciel może pokryć straty.
 3. Stan po użyciu alkoholu lub środków odurzających - działania ubezpieczonego będącego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków psychoaktywnych.
 4. Prowadzenie działalności gospodarczej w miejscu ubezpieczenia - chyba, że działalność ta nie przekracza 50% powierzchni i została zgłoszona oraz zatwierdzona przez ubezpieczyciela.
 5. Konflikty zbrojne, działania terrorystyczne, represje państwowe, konfiskaty - wszelkie szkody wynikające z działań wojennych, terrorystycznych, represji państwowych oraz decyzji administracyjnych jak konfiskaty czy nacjonalizacja.
 6. Działanie energii jądrowej lub promieniowania jonizującego - szkody spowodowane przez awarie jądrowe czy promieniowanie.
 7. Szkody górnicze - zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym.
 8. Działania wibracji, drgań, hałasu, wilgoci, pleśni, insektów, grzyba, bakterii, roślin lub wirusów - szkody spowodowane przez te czynniki.
 9. Długotrwałe działanie czynników atmosferycznych, termicznych, chemicznych i biologicznych - szkody wynikające z powolnego działania tych czynników.
 10. Wycieki promieniotwórcze, zanieczyszczenia lub skażenia środowiska - szkody wynikające z tych zdarzeń.
 11. Naturalne zużycie, utrata wartości z upływem czasu - szkody związane z naturalnym procesem starzenia się i zużycia.
 12. Działanie wirusów komputerowych - szkody spowodowane przez oprogramowanie zakłócające działanie komputerów czy sieci.
 13. Wykonywanie robót budowlanych przez osoby nieuprawnione - szkody wynikające z robót wykonanych przez osoby bez odpowiednich uprawnień.
 14. Błędy w sztuce budowlanej lub wady konstrukcyjne - szkody wynikające z błędów projektowych, wykonawczych lub materiałowych.
 15. Niewłaściwe użytkowanie, przechowywanie lub konserwacja - szkody wynikające z niewłaściwego traktowania przedmiotu ubezpieczenia.
 16. Utrata przedmiotu ubezpieczenia z przyczyn takich jak przywłaszczenie czy zagubienie - szkody wynikające z tych przyczyn.
 17. Niezamieszkiwanie lub nieużytkowanie ubezpieczonego obiektu przez okres 60 dni - chyba, że taki stan został zgłoszony i zatwierdzony przez ubezpieczyciela przed zawarciem umowy.

Ubezpieczenie w praktyce

OWU i jego zapisy dokładnie określają, kiedy możesz otrzymać odszkodowanie (a kiedy nie), ale zobrazujmy kilka szkód, w razie których możesz liczyć na odpowiednie zabezpieczenie.

 1. Podczas budowy, dochodzi do gwałtownych wiatrów, które zrywają dach oraz niszczą dodatkowo plac budowy oraz znajdujące się na nim (zabezpieczone) materiały. Wiatr był nagły i niespodziewany, dlatego całość szkód pokryje ubezpieczenie.
 2. Do domu w stanie surowym zamkniętym doszło do włamania z dewastacją. Zostały zniszczone stałe elementy oraz ukradzione instalacje jak np. kaloryfery. Jeśli polisa posiadała rozszerzenie kradzieży, to zostanie to pokryte z ubezpieczenia.
 3. Na budowie kilku domów jednocześnie (np. zabudowa szeregowa lub osiedle domków) doszło do nietypowego zdarzenia - rusztowanie sąsiada spadło na nasz dom. Nawet taka szkoda może być pokryta z ubezpieczenia, ale z racji, że jest to niestandardowe ryzyko, warto sprawdzić zakres polisy.

Ogólnie warto pamiętać o prostej zasadzie dotyczącej zakresu - możemy ubezpieczyć się w all risk (czyli od wszystkiego, czego nie ma w wyłączeniach) lub na ryzyka nazwane (konkretne wskazane w polisie).

Co z polisą po zakończeniu budowy, a okres ubezpieczenia nadal trwa?

Zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia Mój Dom w Allianz, polisa zostanie zmodyfikowana. 

Jeśli budowa domu lub mieszkania zostanie zakończona przed wygaśnięciem polisy ubezpieczeniowej, suma ubezpieczenia nie ulega zmianie, ale jej przeznaczenie zostaje dostosowane do nowego stanu obiektu:

 1. Dla domu lub mieszkania - suma ubezpieczenia przeznaczona początkowo na dom w budowie lub mieszkanie w budowie zostaje przekształcona na sumę ubezpieczenia odpowiednio dla ukończonego domu lub mieszkania.
 2. Dla budynku gospodarczego lub lokalu gospodarczego - w przypadku budynków gospodarczych lub lokali gospodarczych zakończenie budowy oznacza, że suma ubezpieczenia przypisana pierwotnie do budynku lub lokalu w budowie zostaje przekształcona na sumę ubezpieczenia dla gotowego budynku gospodarczego lub lokalu gospodarczego.
 3. Dla materiałów budowlanych - suma ubezpieczenia, która pierwotnie pokrywała materiały budowlane, zostaje przekształcona na sumę ubezpieczenia dla ruchomości domowych.

Ta zmiana w przeznaczeniu sumy ubezpieczenia jest automatyczna i pozwala na kontynuację ochrony ubezpieczeniowej już po zakończeniu budowy, dostosowując zakres ochrony do aktualnego wykorzystania i funkcji obiektu.

Dlaczego warto wykupić ochronę domu w budowie?

Myślę, że wszystkie powyższe akapity dość dobrze argumentują, dlaczego ubezpieczenia dla domu w budowie warto rozważyć niezależnie od tego, czy jest do dom jednorodzinny, wielorodzinny, mieszkanie, czy może inne budynki określone w OWU. Podsumujmy więc:

Jeśli nadal jesteś nieprzekonana/-y, zapraszam Cię do niezobowiązującej konsultacji, na której mogę jeszcze dokładniej omówić, dlaczego warto zadbać o ochronę budowanego domu jeszcze zanim się do niego wprowadzisz.